ប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលឆមាសទី១

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ សាលាបឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីបានធ្វើការប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការសិក្ស Read more

សកម្មភាពចែកប័ណ្ណសរសើរសម្រាប់ឆមាសទី១

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ សាលាបឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីបានប្រារព្ធពិធីចែកប័ណ្ណសរសើរដល់សិស្សដ Read more

សកម្មភាពបំណិនជីវិត

នៅរសៀលថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សថ្នាក់ទី៥«ច»នៃសាលាបឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសី បង្រៀនដោយអ្នកគ Read more

សកម្មភាពប្រជុំបច្ចេកទេស

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ សាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសីបានធ្វើការប្រជុំបច្ចេកទេសប្រចាំខែ។គោល Read more

Workshop On EWS

នៅថ្ងៃទី21 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2023សាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីប្រព័ន្ធរំឮកទុកជាមុន (EWS)។ Read more

ក្លឹបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសី

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ក្លឹបវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសីដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ភឿ Read more

សកម្មភាពបំណិនជីវិត

នៅរសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ សិស្សថ្នាក់ទី៦កបង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ វ៉ែន សុវិន បានដឹកនាំសិស្សចូលម៉ោង បំណិ Read more

សកម្មភាពសិស្សចូលបណ្ណាល័យ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២៣សិស្សថ្នាក់ទី៣កបានចូលម៉ោងបណ្ណាល័យទៅតាមកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ។ការដឹកនាំសក Read more

សកម្មភាពសិស្សចុះស្រាវជ្រាវក្រៅថ្នាក់

សិស្សថ្នាក់ទី៣ក បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូស្រី សុផានី នៃសាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសីបានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅខា Read more

របៀបធ្វើបទសម្ភាសន៏

ក្រុមថ្នាក់ទី៦នៃសាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសី បានដឹកនាំគ្នាពីរបៀបធ្វើបទសម្ភាសន៏។ក្នុងន៍យនេះគឺបណ្តុះស Read more