សកម្មភាពសិស្សចូលបណ្ណាល័យ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២៣សិស្សថ្នាក់ទី៣កបានចូលម៉ោងបណ្ណាល័យទៅតាមកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ។ការដឹកនាំសកម្មភាពអំណានដៃគូរនៅក្នុងម៉ោងបណ្ណាល័យរបស់អ្នកគ្រូ ស្រី សុផានីបង្រៀនថ្នាក់ទី៣ក។ការផ្តល់ឳកាសឲ្យកុមារបានអានដោយរីករាយនិងស្ម័គ្រចិត្តជាការបណ្តុះទម្លាប់អានដល់កុមារហើយធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាអ្នករៀនពេញមួយជីវិត។

Comments