អំពីយើង

សាលាបឋមសិក្សា សម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសី នរោត្តម មុនីនាថ សីហនុ

 

ចក្ខុវិស័យ

       ធានាផ្តល់សេវាអប់រំប្រកបដោយ វិន័យ សីលធម៌ គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពជាទីមេត្រីដល់កុមារក្នុងវ័យសិក្សា ស្របតាមការអប់រំតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ។

បេសកកម្ម

   -ផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាដែលមានភាពស៊ីជម្រៅ និងមានភាពស៊ី

  ចង្វាក់គ្នាស្របតាមស្តង់ដារសាលាជំនាន់ថ្មី ។

   -គ្រូបង្រៀនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ផ្តោតលើការលើកកម្ពស់លទ្ធ

  ផលសិក្សារបស់សិស្សតាមរយៈការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការអភិវឌ្ឍ

  ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ការបង្រៀនប្រកបដោយគុណភាពការអនុវត្តជាក់

  ស្តែង ការហ្វឹកហ្វឺន ការប្រឹក្សា និងការសហការ ។

   -បរិយាកាសសិក្សាប្រកបដោយគុណភាព ដែលឆ្លើយតបទៅនឹង

  ការអប់រំសិស្ស ។

   -បង្កើនធនធាន និងការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ ។

   -ឱកាសសម្រាប់សហគមន៍ និងឪពុកម្តាយដើម្បីចូលរួមក្នុងការ

  រៀនសូត្ររបស់កូន និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តភាពជាដៃគូរ ។

Comments