សកម្មភាពសិស្សចុះស្រាវជ្រាវក្រៅថ្នាក់

សិស្សថ្នាក់ទី៣ក បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូស្រី សុផានី នៃសាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសីបានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅខាងក្រៅថ្នាក់លើប្រធានបទ«ការសិក្សារូបធរណីមាត្រ»។ជារួមគឺជាការសិក្សាមួយដែលផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសពីក្នុងថ្នាក់មកក្រៅថ្នាក់វិញដើម្បីបំបាត់ការធុញថប់របស់សិស្សនិងជាការទាក់ទាញសិស្សឲ្យចាប់អារម្មណ៏លើការសិក្សាក្រៅថ្នាក់ផងដែរ។ពោលគឺសិស្សមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការចុះស្រាវជ្រាវនៅលើប្រធានបទរបស់ពួកគេ។

 

Comments