សកម្មភាពបំណិនជីវិត

នៅរសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ សិស្សថ្នាក់ទី៦កបង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ វ៉ែន សុវិន បានដឹកនាំសិស្សចូលម៉ោង បំណិនជីវិតទៅតាមកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃរបស់សាលារៀន។ប្រធានបទដែលពួកគេបានរៀននោះគឺ«ការដាំឆៃថាវនិងសណ្តែកគួរ»ជារួមសិស្សម្នាក់ៗត្រូវស្វែងយល់ពីរសកម្មភាពមួយៗទៅតាមជំហានមុននឹងពួកគេឈានទៅរកការដាំបន្លែ។គោលបំណងគឺចង់ឲ្យសិស្សមានជំនាញមួយនៅក្នុងការដាំបន្លែនិងស្រឡាញ់នូវវិស័យកសិកម្ម។ពិសេសនៅពេលខាងមុខពួកគេអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់តាមស្ថានភាពគ្រួសាររៀងៗខ្លួនបាន។

Comments