សកម្មភាពបំណិនជីវិត

នៅរសៀលថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សថ្នាក់ទី៥«ច»នៃសាលាបឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសី បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ គឺ គុន្នីបានដឹកនាំសកម្មភាពសិស្សនៅក្នុងម៉ោងបំណិនជីវិតផ្តោតទៅលើប្រធានបទ«ការចិញ្ចឹមត្រី»។សកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យសិស្សមានការចាប់អារម្មណ៏និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការស្រាវជ្រាវទៅលើទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តជាក់ស្តែងដែលពួកគេបានឃើញនិងទទួលនូវលទ្ធផលដែលពួកគេបានអនុវត្តតាមផែនការរបស់ពួកគេក្រោមការសម្របសម្រួលពីគ្រូបន្ទុកថ្នាក់។

Comments