សកម្មភាពប្រជុំបច្ចេកទេស

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ សាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសីបានធ្វើការប្រជុំបច្ចេកទេសប្រចាំខែ។គោលបំណងនៅក្នុងការប្រជុំនេះគឺដើម្បីពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តពីខែមុនកន្លងមក ដើម្បីធ្វើការបូកសរុបនិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៏ បច្ចេកទេស វិធីសាស្ត្រ និងចំណុចល្អៗយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយកទៅបង្រៀន។

Comments