ក្លឹបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសី

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ក្លឹបវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសីដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ភឿន សុភក្តីបង្រៀនថ្នាក់ទី៦ច បានឲ្យសិស្សចូលរួមពិសោធន៏ទៅលើប្រធានបទមួយអំពីៈគ្រោងឆ្អឹងរបស់ត្រី។ពោលគឺសិស្សបានឃើញនិងអនុវត្តផ្ទាល់ទៅលើអ្វីដែលពួកគេចង់ដឹងនិងចង់បានជាលទ្ធផលដែលសម្រេចបានពីការពិសោធន៏របស់ពួកគេ។

Comments