សកម្មភាពចែកប័ណ្ណសរសើរសម្រាប់ឆមាសទី១

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ សាលាបឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីបានប្រារព្ធពិធីចែកប័ណ្ណសរសើរដល់សិស្សដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រក្នុងរយៈពេល១ឆមាសកន្លងមក។ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសាលារៀន គណៈគ្រប់គ្រងសាលា លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមាតាបិតាសិស្សបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងពិធីនេះ។ជារួមសិស្សដែលទទួលបានលទ្ធផលការសិក្សាពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ដល់លេខ៣ ត្រូវបានទទួលបានប័ណ្ណសរសើរនិងរង្វាន់បន្ថែមទៀតដូចជា៖ កាតាប ប៊ិច សៀវភៅជាដើម។

 

      

Comments