ប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលឆមាសទី១

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ សាលាបឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីបានធ្វើការប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការសិក្ស Read more

សកម្មភាពចែកប័ណ្ណសរសើរសម្រាប់ឆមាសទី១

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ សាលាបឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីបានប្រារព្ធពិធីចែកប័ណ្ណសរសើរដល់សិស្សដ Read more