របៀបធ្វើបទសម្ភាសន៏

ក្រុមថ្នាក់ទី៦នៃសាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសី បានដឹកនាំគ្នាពីរបៀបធ្វើបទសម្ភាសន៏។ក្នុងន៍យនេះគឺបណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានភាពក្លាហានក្នុងការស្តាប់ និយាយ អាននិងសរសេរដើម្បីបង្កើតនូវគោលបំណងក្នុងការសម្ភាសន៏ឲ្យបានចំគោលដៅ។

 

Comments