ការផលិតសម្ភារឧបទ្ទេសគណិតវិទ្យា

នៅរសៀលថ្ងៃទី១ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២៣ លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រុមកម្រិតថ្នាក់ទី២បានប្រជុំគ្នាក្នុងគោលបំណងផលិតសម្ភារឧបទ្ទេសសម្រាប់បម្រើការបង្រៀននិងរៀនលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា។ដោយជាលទ្ធផលក្រុមថ្នាក់ទី២បានផលិតបាននៅសម្ភារមួយចំនួនដូចជា៖ផ្ទាំងការេចំនួន១០០បណ្ណលេខនិងរូបផ្លែឈើមួយចំនួនទៀត។

Comments