សិក្ខាសាលាលើវិធីសាស្ត្របង្រៀនគណិតវិទ្យា

នៅថ្ងៃទី២៨និងថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២៤។សិក្ខាសាលាមួយដែលបាប្រារព្ធធ្វើនៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមលើ វិធីស Read more

ការផលិតសម្ភារឧបទ្ទេសគណិតវិទ្យា

នៅរសៀលថ្ងៃទី១ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២៣ លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រុមកម្រិតថ្នាក់ទី២បានប្រជុំគ្នាក្នុងគោលបំណងផលិតសម្ភា Read more