សកម្មភាពរៀនដោយប្រើវិធីសាស្ត្រ​ (Jigsaw)

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ សិស្សថ្នាក់ទី៦កនៃសាលាបឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីបង្រៀនដោអ្នកគ្រូ វ៉ែន សុវិន បានដឹកនាំសិស្សធ្វើ

សកម្មភាពបង្រៀនតាមបែប(Jigsaw) សកម្មពោលគឺសិស្សអាចប្រើប្រាស់បំណិននៃការគិតកម្រិតខ្ពស់និងក្លាយជាអ្នករៀនដោយម្ចាស់ការ។គោលបំណង (Jicsaw)គឺការសិក្សាបែបសហការបង្កើនការរៀនតាមបែបរិះរកនិងការរៀនបែបសហការ។

Comments