ការរៀបចំគម្រោងផែនទីគំនិត

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ សិស្សថ្នាក់ទី៣កនៃសាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសីបង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ស្រីសុផានីបានរៀបចំសិស្សជាក្រុមបង្កើតគម្រោងផែនទីគំនិត។នេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់សិស្សក្នុងការស្វែងយល់ពីអ្វីដែលហៅថាផែនទីគំនិតក្នុងការសិក្សា។ជាលទ្ធផលក្រុមសិស្សនីមួយៗបានពង្រាងនូវរូបគំនូរនៃផែនទីគំនិតដែលពួកគេបានពិភាក្សាគ្នាទៅលើគោលបំណងនៃការបង្កើតនេះទោះបីជាមិនទាន់បានទទួលនូវលទ្ធផលសម្រេចបានទាំងស្រុងក៏ដោយក័ពួកគេរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើតគម្រោងមួយនេះ។ពីព្រោះថាវាជាសកម្មភាពដំបូងដែលពួកគេបានជួបប្រទះនិងជាបទពិសោធន៏មួយដែលពួកគេនឹងត្រូវធ្វើបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខ។

 

Comments