ក្លឹបតស៊ូមតិ

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៣ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ក្លឹបតស៊ូមតិនៃសាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសី ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ថា ស្បៃរឿង បានធ្វើការប្រកួតជម្រុះជុំទី១។គោលបំណងនៃក្លឹបនេះគឺចង់សិស្សឲ្យមានភាពក្លាហាននិងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗ។ជាពិសេសក្លឹបនេះនឹងជម្រុញឲ្យសិស្សចេះស្វែងរកអំណះអំណាងដើម្បីការពារគំនិតរបស់ពួកគេ។

Comments