សកម្មភាពសិស្សរៀននៅផ្ទះ

 


ក្រុមសិស្សថ្នាកទី១ខនៃសាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសីបានយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀននៅផ្ទះ។ជាពិសេសគឺការអានសៀវភៅមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរតែម្តងដែលពួកគេត្រូវពង្រឹងទៅលើការអាននិងសរសេរឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាទន់មួយសម្រាប់ពួកគេឡើងទៅថ្នាក់ធំបន្តទៀត។

Comments