សកម្មភាពសិស្សពិភាក្សាក្រុម

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២៣ សិស្សថ្នាក់ទី៥ឃបានចូលរួមពិភាក្សាក្រុមលើប្រធានបទដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យធ្វើ។ការងារនេះចង់ឲ្យសិស្សចេះសហការគ្នានិងសម្រេចនៅគម្រោងជាក់លាក់មួយ។ពោលគឺការបែងចែកភារកិច្ចនិងតួនាទីដែលត្រូវផ្តល់ឲ្យសិស្សធ្វើ។ម៉្យាងទៀតគឺចង់ឲ្យសិស្សមានទំនាក់ទំនងគ្នានិងបង្កើនភាពជិតស្និទថែមទៀត។ធ្វើការជាក្រុមពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលផ្តុំសិស្សលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាដើម្បីអនុវត្តគម្រោងឬគោលបំណង។ ក្នុងន័យនេះការងារជាក្រុមគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកទាំងអស់នៃក្រុម។

 

Comments