សកម្មភាពសិស្សចូលបណ្ណាល័យ

ថ្ងៃទី២ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២៣ សិស្សថ្នាក់ទី២ខបានចូលអានសៀវភៅនិងស្រាវជ្រាវចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតក្រៅពីមេរៀន។ក្រៅពីការចួលបណ្ណាល័យទៅតាមកាលវិភាគសាលារៀន សិស្សភាគច្រើនបានចូលអានសៀវភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យជាញឹកញាប់ផងដែរ។ការអានសៀវភៅជាច្រើនបានធ្វើឲ្យពួកគេទទួល​បាននូវចំណេះដឹងផ្សេងៗនិងចង់មកសាលារៀនពោលគឺរៀនហើយរៀនទៀតមិនចេះធុញណាយ។

Comments
File Size: 152 KB
Downloads: 117