សកម្មភាពហាត់ប្រាណ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមសិស្សថ្នាក់ទី២នៃសាលាបឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីបានចូលរួមហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ព្រឹកតាមកាលវីភាគរបស់សាលារៀន។ការហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ព្រឹកនាំមកនូវសុខភាពល្អ រាងកាយមាំមួននិងបណ្តុះស្មារតីសិស្សចេះស្រឡាញ់និងថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួន។

 

Comments