សកម្មភាពសិស្សរៀនកុំព្យូទ័រ

ព្រឹកថ្ងៃទី៣១ខែឧសភាឆ្នាំ២០២៣ សិស្សថ្នាក់ទី៥បានចូលសិក្សាម៉ោងកុំព្យូទ័រតាមកាលវិភាគរបស់សាលារៀន។សិស្សរៀនលើកម្មវិធី Microsoft word ដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងពីរបៀបធ្វើការងាររដ្ឋបាលទូទៅនាពេលខាងមុខ។

Comments