សកម្មភាពគោរពទងជាតិ

សកម្មភាពគោរពទងជាតិនៃសាលាបឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីជារៀងរាល់ព្រឹកដើម្បីធ្វើឲ្យសិស្សចេះស្រលាញ់ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រនិងជំរុញឲ្យសិស្សសាមគ្គី រួបរួម ថែរក្សានិងការពារទឹកដីរបស់ខ្លួន។

Comments