សកម្មភាពការបង្កើតវគ្គបំប៉នទៅលើវិធីសាស្ត្របង្រៀនជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ

ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ សាលា​បឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីបានបើកវគ្គបំប៉នជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតជូនដល់ពួកគាត់។

Comments